ماه گذشته (آذر ماه) پشت سیستم نشسته بودم

که آقای شوهر با یه دسته گل نرگس اومدن پیشم تبسم

وای چه ذوقی کردم از هدیه گل نرگسدوست داشتن

از خوشحالی از آقام تشکر کردم و باشوق بهش گفتم عاشقِ گل نرگسم

و هیچ سوپرایزی به اندازه هدیه ی گل منو شاد نمی کنه بووووس

از این عکس یه خاطره ی خاص دارم .. دوست داشتن

و این گوشی 13 ساله که ، یادگار یه خاطره های قدیمی دوست داشتنی ست دوست داشتن

البته توی این عکس خیلی اتفاقی بود

چون من اصلا حواسم به گوشی نبود و فقط خواستم از هدیه آقام یه عکس یادگار بگیرم مؤدبگل تقدیم شما


 

دیشب منزل نبودم ، وقتی اومدم خونه دیدم آقای شوهر دوتا دسته گل نرگس برام خریدنتبسم

و گذاشتن رو میزِکامپیوتر دوست داشتن

وای از خوشحالی تو پوشت خودم نمی گنجیدم قاط زدم

گل نرگس رو خیلی دوست دارم دوست داشتن