لمس سرما و سوز


در آغوش های اجبار


چنگ می زند


دست های رعشه بر اندام امید