امروز مادر شوهر بهم زنگ زد گفت آش رشته نذری داریم بیاید اینجا ..

دیگه امروز هم رفتیم خونه پدر شوهر

شما هم بفرمایید آش رشته با طعم پارسی بلاگ