ظرف سمت راست ..خارَک سمت بالا و بزرگ تر " خارک برهی هست

و خارَک کوچکتر بهش میکن خارک قندی

 و ظرف سمت چپ هم "رطب برهی "هست

توی این ظرف هم  اسم خارک قرمز .."خارَک شیخ عالی" هست

به این خارک هم میگن " خارک حاج باقری"

بهاین رُطب هم میگن رطب کبکاب

به این رطب هم میگن رطب برهی

این هم سبد رطب کبکاب هست

رطب ها رو توی ظرف های کوچیک بسته بندی کردم بزارم فریزر برای پاییز و زمستونمون