قدیما..  « پارسی یار» محیطش خَش  و با وفا  بی

بعضی فیدها شیرین ُ طنز و گاهی با نمک بی 

همش  بحث ُ حدیث بی..گاهی  حرف ُ حریف بی ..

یه وقت  جنگ ُ جدال  بی  ..ولی بین همه..  صلح ُ صفا بی

بیشتر  بازنشر ُ لایک بی ..خلاصه خُش  شلوغ  و خیلی خاش بی

 به همه می گفتُم  اینجا همش خومونیم

انگار که اصن ..غریب  تومون  نی

الان  خیلی  وقتِ که وابیده  خلوت .. 

یه وقت هم می کنن مسدودُ  پاتَم می کنَن قهر

کاشکی  وِی می  یه جوری کاربرِل اسبق بشن  جمع!

خومَم  سی  «پارسی یارِ»  قبلی  وابیدُمِ  دلتنگ

یعنی  ویمو که  وا بو  مثِ   قَبلَن ..!

.بازم وابیم خومونی و بشینیم  دور هم جمع !

یکی فید بِیلِ  وُ مانَم  ردیفابیمُ  بزنیم  گَپ