الهی....

تا رسیدن به تو..نزدیک شدن به تو.. فاصله و راهی نیست

 آسمانِ برکت و رحمتِ بی نهایتِ تو همه جا بر سرم  سایه افکنده

 همیشه شاه کلید ِدستهای مهربان تو ، قفلِ  پیچ و خمِ جاده های روزگاررا به رویم گشوده

  با نورِ هدایتت، در همه ی راه های گنگ و مبهم زندگی .. پناه و یاورم بودی

ودرمسیرهای اشتباه زندگی به  طریق های مختلف " آخرتم" را به من تلنگر زدی

من با همه وجودم ، دلواپسی تو را  بر خطاهای بی انتهای خودم  لمس می کردم

ولی من  ناخواسته  هر روز و هر لحظه و هر ساعت از تو دور و دورتر می شدم

 ندانسته.. دلم را به عمقِ بی تفاوتیِ  دریایِ دنیا می زدم

وهر مرتبه در دامی که شیطان برایم گسترده بود زود مغلوب می شدم

طراوتِ روح و روانِ من،  به شیرینی نامحدودِ گناهان آلوده میگشت

و  من بارها اسیر هوای بی رحمانهِ  نفسم می شدم

یاریم کن آفریدگارم......

من هرگز لذتهای کاذب دنیوی را  ، به بهای دوری از تو نمی خواهم

من ارزشِ "تو را داشتن"... را به همه  ی لذتهای زودگذر دنیا  ترجیح می دهم

خدایا تنها  تو را می خواهم

و تنها از تو یاری می جویم