باز هم اشک

و منُ آه و درد

باز هم غم زدگی

در به دری

باز هم غربتُ

بازآسیمه سری

باز هم

این دل آشفته ی من

باز هم

مستی ناگفته ی من

باز هم

کوچ غریبانه ی من

باز هم

خستگی لحظه ی درد

باز من....

باز صد افسوس و سراب

و باز هم ...! این قصه مداوم است.