این آخرین شب است

این آخرین نگاست

دیگر نه فرصت ماندن 

و نه غیرت رفتن است

دیگر خیال

دیوارهایش سخت محکم است

این آخرین شب است

این آخرین نگاهِ آخرین شب است

خالی شدم از هرچه بی صدا

این خلوت شبانه  مرا ویرانه کرد

رویای ی هر شبم  مرا دیوانه کرد

 این آخرین نگاه

 تَر شد ز اشک غم

من بی صدا و رام ، سرد لبخند می زنم