شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ گله اي داشتم از دوست ! که اندوه مرا از چه چشم برهم مي‌گذارد؟! آسمان هم اگر مي شنيد تند مي باريد و هرچه اندوه در باغچه دل کاشته بودم مي داد به آب...
غزل صداقت
ديروز 9:19 عصر
تسبیح دیجیتال
هما بانو
11 امتیاز
160 برگزیده
274 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top