شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ شب قدر است امشب مست مستم‌ اي خدا با تو شدم تا مست دانستم كه هستم اي خدا با تو در اين خلوت تو من يا من تو، انصاف از تو مي‌خواهم تو با من مست يا من مست هستم اي خدا با تو
التماس دعا. ....
التماس دعا. .... - *سحربانو*
التماس دعا گلم
شب قدر بيست وسوم رو در يابيم التماس دعاي فراوان ..................
هما بانو
:'(
چراغ جادو
هما بانو
11 امتیاز
161 برگزیده
283 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top