شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ شب قدر است امشب مست مستم‌ اي خدا با تو شدم تا مست دانستم كه هستم اي خدا با تو در اين خلوت تو من يا من تو، انصاف از تو مي‌خواهم تو با من مست يا من مست هستم اي خدا با تو
التماس دعا. ....
التماس دعا. .... - *سحربانو*
التماس دعا گلم
شب قدر بيست وسوم رو در يابيم التماس دعاي فراوان ..................
هما بانو
:'(
تسبیح دیجیتال
هما بانو
12 امتیاز
162 برگزیده
294 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top